Clubstatuten

Vastgesteld op 10 november 1968, en laatst gewijzigd op 15 juni 2002.

Benaming, zetel en doel.

Op 10 november ’68 werd een voetbalploeg opgericht onder de benaming RACING BUTSEL, afgekort “RC Butsel”.

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Sterrebornestraat, 3370 Boutersem . De akte tot wijziging van de maatschappelijke zetel wordt, krachtens de wet, neergelegd bij de KBO en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Elke wijziging van de maatschappelijke zetel behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering die over dit punt stemt.

Doel van de vereniging

De vereniging heeft tot doel, buiten iedere religieuze, filosofische of politieke aanhorigheid, om de beoefening van de voetbalsport te bevorderen en aan te moedigen. Zij streeft met alle middelen naar de verwezenlijking van haar doel, met name door het inrichten van sportontmoetingen, de huur of de aankoop van alle mogelijke roerende en onroerende goederen, het aanleggen en uitbaten van sportvelden, de oprichting en uitbating van magazines, bladen, drank-gelegenheden, restaurants, zalen enz… De vereniging mag in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, en dit door middel van overdracht, inbreng, fusie, deelname, financiële tussenkomst, aankoop van aandelen of via ieder ander middel, belangstelling betonen voor alle sportondernemingen en alle daarmee verbonden bedrijven. Zij mag haar medewerking verlenen aan en belangstelling tonen voor activiteiten die gelijkaardig zijn aan haar doel. Zij mag tevens diensten of instellingen oprichten of beheren met het oog op de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Duur van de vereniging

De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur. Zij kan op elk ogenblik worden ontbonden.

Samenstelling

De vereniging is samengesteld uit werkende en toegetreden leden. Enkel de werkende leden genieten ten volle van de door de wet en onderhavige statuten toegekende rechten. Alle leden worden evenwel geacht de statuten van de vereniging en, als dat er is, het huishoudelijk reglement te onderschrijven door het feit van hun aansluiting.

Zijn werkende leden:

 •   de ondertekenaars van onderhavige akte;
 •   alle leden die later worden opgenomen door een beslissing van de algemene vergadering, genomen bij absolute meerderheid, op voorstel van de raad van bestuur.   

Minimum en maximum aantal leden

Het aantal leden is onbeperkt maar mag niet lager liggen dan drie. De stichters zijn de eerste werkende leden van de vereniging.

Toelatingsvoorwaarden voor werkende leden

Nieuwe werkende leden zijn personen die een verzoek richten tot de raad van bestuur en in die hoedanigheid worden aanvaard door de algemene vergadering. Zij wordt ter kennis gebracht van de kandidaat, door de gerechtigde correspondent van de vereniging die aldus ingeschreven is bij de KBVB. De niet-aanvaarde kandidaat-werkend lid kan zijn kandidatuur pas opnieuw indienen na 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van de beslissing door de algemene vergadering. Er wordt bij de samenstelling van het ledenbestand wordt gestreefd naar een gedifferentieerde samenstelling inzake genderverhoudingen, leeftijd en etniciteit Tevens wordt er gestreefd naar een verhouding van 20% van het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is.

Ontslag – uitsluiting – schorsing van leden en leden die als ontslagnemend worden beschouwd

Het staat op ieder moment elk werkend of toegetreden lid vrij uit te treden uit de vereniging door zijn ontslag schriftelijk in te dienen. Worden als ontslagnemend beschouwd : het werkend lid dat niet aanwezig of vertegenwoordigd was op drie opeenvolgende algemene vergaderingen.

GESCHORST LID: De raad van bestuur kan een werkend of toetredend lid dat zich schuldig maakte aan ernstige inbreuken op de statuten of de wet, schorsen in afwachting van een beslissing door de algemene vergadering.

UITGESLOTEN LID: Het lid dat door zijn gedrag schade berokkent aan de vereniging, kan worden voorgesteld tot uitsluiting door de raad van bestuur. De uitsluiting behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering en wordt uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Aangezien het een persoonsgebonden beslissing betreft, moet deze verplicht worden genomen door geheime stemming. Het ontslagnemend, uitgesloten of geschorst lid kan geen aanspraak maken op het bezit van de vereniging en de eventuele betaalde bedragen niet terugvorderen. Noch het ontslagnemend of uitgesloten lid, noch zijn erfgenamen, hebben enig recht op het maatschappelijk vermogen van de vereniging. Zij mogen geen enkele rekening opvragen, zegels laten aanbrengen of een inventaris eisen.

Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit de werkende leden. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, wanneer deze verhinderd is, door een door de raad van bestuur aangestelde bestuurder. De (statutaire) algemene vergadering komt minstens één keer per jaar samen in de loop van de maand juni en uiterlijk zes maanden na het afsluiten van het boekjaar voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar. Een buitengewone algemene vergadering kan op ieder moment worden bijeengeroepen bij beslissing van de raad van bestuur, hetzij op verzoek van deze laatste, hetzij op verzoek van tenminste een vijfde van de leden. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur. De oproeping wordt minstens 15 dagen voor de datum van de vergadering opgestuurd per e-mail of overhandigd. De gedetailleerde agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Als de algemene vergadering de rekeningen en de begroting moet goedkeuren, worden deze bij de oproepingsbrief gevoegd. Een voorstel dat door een twintigste van de leden werd ondertekend moet op de agenda worden ingeschreven.

Algemene vergadering –  bevoegdheden

De algemene vergadering is de soevereine macht van de vereniging. Zij bezit bevoegdheden die haar uitdrukkelijk worden toegekend door de wet, onderhavige statuten of het huishoudelijk reglement.

Raad van bestuur – onbezoldigd mandaat

De bestuurders oefenen hun functie onbezoldigd uit. De kosten die zij echter maken bij het uitvoeren van hun opdracht kunnen het voorwerp uitmaken van een terugbetaling. De functie van bestuurder kan bezoldigd worden. In dat geval bepaalt de algemene vergadering het bedrag van de toegekende bezoldiging.

Raad van bestuur – aansprakelijkheid

De bestuurders gaan uit hoofde van hun functie geen  persoonlijke verbintenis aan en zijn, ten opzichte van de vereniging, enkel aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

Raad van bestuur – werking

De raad van bestuur stelt in zijn schoot een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan die het bureau zullen vormen. De voorzitter is onder meer gelast met het voorzitterschap van de raad van bestuur. De secretaris is met name gelast met het oproepen van de raad van bestuur, het opstellen van de verslagen en het bewaren van de documenten. Hij of zij legt zo spoedig mogelijk de akten neer ter griffie van de Handelsrechtbank. De penningmeester is met name gelast met het bijhouden van de rekeningen, van de aangifte bij de belastingen, de formaliteiten voor de kwijting van de B.T.W. Bij tijdelijk belet van de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, kan de raad van bestuur een bestuurder aanstellen met het oog op een vervanging ad interim. De bestuurders vergaderen onmiddellijk na afloop van elke algemene vergadering om onder hen, bij geheime stemming, aangezien het een personenkwestie betreft, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan te stellen, die het bureau zullen vormen. Bij belet van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen door de oudste (volgens de functie en niet volgens de leeftijd) van de aanwezige bestuurders. Een bestuurder met een tegengesteld belang aan dat van de vereniging mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over dit agendapunt. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de secretaris of, bij belet van deze laatste, door een andere bestuurder.

Ontbinding van de vereniging

In geval van ontbinding wordt het bezit van de vereniging na aftrek van de algemene onkosten onder de leden opgefeest.

Verplichte vermeldingen op bondsvlak – hoedanigheid van lid van de K.B.V.B. – doping

De vereniging verbindt er zich toe de statuten, reglementen, richtlijnen en beslissingen van de KBVB, de FIFA en de UEFA na te leven. Elke bepaling van onderhavige statuten die strijdig zou zijn met het reglement van de KBVB, FIFA of UEFA wordt beschouwd als nietig en van generlei waarde. De vereniging verbindt er zich bovendien toe de principes van loyaliteit, integriteit en sportieve geest als uitdrukking van de fair-play na te leven. Na uitputting van de statutaire procedure worden alle geschillen inzake het bestuur van de vereniging dewelke in haar schoot ontstaan en voortvloeien uit de toepassing van het reglement van de KBVB – behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen — ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde instantie van de KBVB, overeenkomstig de bepalingen ter zake in het reglement van laatstgenoemde. Na uitputting van de interne rechtsmiddelen conform voornoemd reglement, aanvaardt de vereniging alle geschillen te beslechten via een scheidsrechterlijke procedure bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Elk geschil met betrekking tot de FIFA-en/of UEFA-statuten, -reglementen en -richtlijnen zal worden voorgelegd aan de bevoegde arbitrale instantie (Tribunal Arbitral du Sport of “TAS”) zoals voorzien in de reglementen of statuten. Elk hoger beroep tegen een definitieve en dwingende beslissing van FIFA of UEFA zal worden voorgelegd aan de bevoegde arbitrale instantie (Tribunal Arbitral du Sport of “TAS”) zoals voorzien in de reglementen of statuten. De vereniging erkent en aanvaardt dat Voetbal Vlaanderen, waarbij zij aangesloten is, het Vlaams Doping Tribunaal gemachtigd heeft om haar disciplinaire bevoegdheid inzake doping uit te voeren voor wat betreft de sporter die door de vigerende reglementering van de Vlaamse Gemeenschap gekwalificeerd is als professioneel sportbeoefenaar, en dat de andere sporters onder de bevoegdheid van de door deze reglementering opgerichte disciplinaire commissies vallen. Ze erkent en aanvaardt dat het Vlaams Doping Tribunaal haar eigen procedurereglement toepast, dat in het reglement van inwendige orde wordt opgenomen.

De vergadering van heden die de vereniging zonder winstoogmerk opricht, stelt aan als:

 • BESTUURDER: Ludo Janssens
 • BESTUURDER: Tuur Swinnen
 • BESTUURDER: Joël Steenwinckel
 • BESTUURDER: Marnix Govaerts
 • BESTUURDER: Roel Florquin

De raad van bestuur heeft aangesteld als:

 • VOORZITTER: Jozef Vandevin
 • ONDERVOORZITTER: Robert Bollaerts
 • SECRETARIS: An Decremer
 • PENNINGMEESTER: Erwin Boon