Clubstatuten

Vastgesteld op 10 november 1968, en laatst gewijzigd op 15 juni 2002.

Benaming, zetel en doel.

Op 10 november werd een voetbalploeg opgericht onder de benaming RACING BUTSEL. De club heeft haar zetel in de kantine van de club. De kring heeft een uitsluitend cultureel, opvoedkundig en ontspanningskarakter. Zij stelt zich tevens tot doel, de samenhorigheid en de onderlinge vriendschap onder zijn leden te bevorderen.

Rechten en plichten van de leden.

Iedereen kan lid worden van de club. De vereniging staat buiten en boven alle politiek. Bij overlijden van een lid laat de club en zondagmis celebreren. Bij een huwelijk of geboorte wordt een geschenk aangeboden volgens mogelijkheden van de kas.

Geldmiddelen

De club mag toelagen of bijdragen in geld aanvaarden als ook door het machten van diverse manifestaties. Deze bijdragen of toelagen blijven onherroepelijk in het bezit van de club en zullen in geen geval worden terugbetaald. Het gemeenschappelijk bezit van de vereniging, bestaande uit voormelde bijdragen en de eventuele toelagen of giften zal steeds dienen tot de verwezenlijking van het doel van de vereniging. Om de geldmiddelen van de kring te verhogen is het Bestuur gemachtigd een tombola in te richten of elke actie uit te voeren. Een spaarboekje waarop de ontvangsten worden ingeschreven zal op naam van de club geopend worden. Voor elke afhaling van fondsen zijn drie handtekeningen vereist.

Het bestuur

Voorzitter: Jozef Vandevin

Ondervoorzitter: Robert Bollaerts

Secretaris: An Decremer

Schatbewaarder: Erwin Boon

Beheerder: Ludo Janssens

Beheerder: Patrick Langendries

Beheerder: Marnix Govaerts

Beheerder: Cyrille Desmedt

Beheerder: Leon Vandenbergh

Beheerder: Joël Steenwinckel

Beheerder: Roel Florquin

Ere-Voorzitter: Maurice Plattau

Het mandaat van de bestuursleden is geldig gedurende één jaar en kan daarna herkozen worden. De bestuursleden worden bij geheime stemming door de Algemene Vergadering gekozen of herkozen bij een éénvoudige meerderheid van stemmen.

Taak der Bestuursleden

 • VOORZITTER:
  • Zit de vergaderingen voor en waakt over het strikt naleven van de statuten. Alle documenten in naam van de club worden door hem en de secretaris ondertekend.
 • SECRETARIS:
  • Is gelast met het algemeen secretariaat.
 • SCHATBEWAARDER:
  • Een nauwkeurige staat van inkomsten en uitgaven wordt door hem bijgehouden. Wekelijks wordt deze staat nagezien door de voorzitter en secretaris. Alle verantwoordelijke stukken worden door hem, de voorzitter en de secretaris ondertekend.
 • BEHEERDERS:
  • Hebben als opdracht, het bijstaan bij het nemen van schikkingen van zaken van de club. Een commissaris kan ook aangeduid worden om belast te worden als leider bv. feestleider, tornooileider, enz… Een bestuurslid dat behoudens grondige redenen ingediend bij de secretaris, op drie opeenvolgende vergaderingen afwezig is, wordt als ontslagnemend aangezien. In zijn vervanging wordt voorzien bij beslissing van het bestuur. Het bestuur vergadert op geregelde tijdstippen op uitnodiging van de voorzitter. In geval van ontbinding wordt het bezit van de vereniging na aftrek van de algemene onkosten onder de leden opgefeest.

Een bestuurslid dat behoudens grondige redenen ingediend bij de secretaris, op drie opeenvolgende vergaderingen afwezig is, wordt als ontslagnemend aangezien. In zijn vervanging wordt voorzien bij beslissing van het bestuur. Het bestuur vergadert op geregelde tijdstippen op uitnodiging van de voorzitter. In geval van ontbinding wordt het bezit van de vereniging na aftrek van de algemene onkosten onder de leden opgefeest.